Werkgroepen

De werkgroepen binnen Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel.

Zoals u kunt lezen op de pagina “Bestuur” zijn er binnen het bestuur een aantal werk- en projectgroepen actief. De activiteiten van deze groepen worden op deze pagina toegelicht. Daar waar mogelijk zullen de vorderingen van de diverse projecten worden weergegeven.

 • Werkgroep Huurderscontact.
  Leden: Dagelijks Bestuur.
  Deze werkgroep onderhoudt de contacten met onze achterban (de huurders), en is verantwoordelijk voor de benadering van mensen die meer willen weten over het HBGB, de werkwijze en de mensen zelf. Geïnteresseerden die eventueel hun medewerking willen verlenen aan werkgroepen, dorps/bewonersraden of een vaste plek in medewerkerspanel worden benaderd, geïnformeerd en bijgepraat. Deze werkzaamheden zijn van dusdanige aard dat niemand anders dan het dagelijks bestuur deze taak volledig kan uitvoeren.
 • Werkgroep Public Relations en Communicatie.
  Leden: Rob van Jaarsveld (Milheeze), Gerard de Bruijn (Gemert), Carlo van Horik (Gemert).
  Deze werkgroep houdt zich bezig met het onderhouden van de contacten “naar buiten”. Dit houdt in contacten met Goed Wonen inzake publicaties, promoties e.d.; contacten met lokale media (kranten, websites, kabelkrant e.d.) en alle overige promotiezaken. Alle publicaties in de media worden door deze werkgroep verzorgd en verspreid. Ook de inhoud van onze eigen website wordt grotendeels door de werkgroep aangeleverd. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is de Webmaster lid van de groep zodat de website constant van de actuele informatie wordt voorzien. Communicatie is een doorgaand proces; het panel wordt doorlopend op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de werkgroep.
 • Werkgroep Dienstverlening.   
  Leden: Addie Gloudemans (Gemert), Dinie Biermann (Gemert), Wiljan Meelen (Gemert).
  Dienstverlening is een breed begrip. De werkgroep probeert zoveel mogelijk de dagelijkse zaken m.b.t. onderhoud, reparaties en vervangingen door Goed Wonen in kaart te brengen en daar waar nodig bij te sturen. Zij denkt na over hoe de dienstverlening door Goed Wonen voor alle huurders zo optimaal mogelijk zou kunnen verlopen en brengt ideeën aan om dit ook te realiseren. Deze werkgroep bevat ook een projectgroep, welke de actueel lopende zaken zal afwerken. De vorderingen en aanbevelingen worden op de reguliere vergadering van het panel besproken en doorgevoerd.
 • Werkgroep Verduurzaming.     
  Leden: Gerard de Bruijn (Gemert), Wiljan Meelen (Gemert), Carlo van Horik (Gemert).
  Goed Wonen heeft een eigen beleid m.b.t. het aan- en verkopen van woningen, kavels en terreinen, en het bepalen van de woonbehoefte in de toekomst. wat nieuw is zijn de verduurzamingsprojecten: het nul-op-de-meter (vernommen) van bestaande wooneenheden. De werkgroep houdt een vinger aan de pols daar waar het gaat om de gehanteerde procedures bij verkoop van huurwoningen, het slopen van woningen en nieuwbouw projecten, en het op peil brengen/houden van het huidige woningbestand. Uiteraard met in het achterhoofd de belangen van de omwonende huurders.  Ook deze werkgroep brengt tijdens de reguliere vergaderingen verslag uit aan het panel.
 • Werkgroep Leefbaarheid.
  Leden: Addie Gloudemans (Gemert), Dinie Biermann (Gemert).

  Leefbaarheid is een ruim, lastig en complex begrip. Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel zal trachten met deze werkgroep een signaalfunctie op zich te nemen waar het gaat om het algemeen woongenot. Vanwege de mix tussen huur- en koopwoningen in de meeste wijken is er niet echt een scheiding te maken tussen deze twee groepen. De werkgroep heeft dus de zware taak het algemeen belang te dienen en de zaken zo objectief mogelijk op te nemen. Vervolgens zullen wij ons best doen de leefbaarheid voor een ieder zo optimaal mogelijk in kaart te brengen en trachten te waarborgen.
 • Werkgroep Prestatieafspraken Gemeente.  
  Leden: Gerard de Bruijn (Gemert), Nettie Kluijtmans (Gemert).
  Deze werkgroep (bestaande uit leden van het dagelijks bestuur) schuift aan bij de periodieke besprekingen en daadwerkelijke vastlegging van de prestatieafspraken tussen Gemeente, Goed Wonen en HBGB. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken samen op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. Dit zijn een aantal heldere uitgangspunten waar wij elkaar, als elkaars partner aan kunnen, nee moeten houden. Deze werkzaamheden zijn van dusdanige aard dat het dagelijks bestuur deze taak moet uitvoeren met ondersteuning van een derde lid.
 • Werkgroep Wonen & Zorg.   
  Leden: Addie Gloudemans (Gemert), Dinie Biermann (Gemert), Wiljan Meelen (Gemert).
  De nadruk van deze werkgroep ligt vooral op de relatie wonen en zorg. We kijken, zoeken en bewaken samen met Goed Wonen en de zorgaanbieders naar ideale woonvormen voor vooral ouderen die zorg en extra aandacht nodig hebben.
  Twee van onze leden doen dit in samenwerking met de werkgroep wonen en zorg van de KBO Gemert-Bakel, om een zo breed mogelijke visie te kunnen ontwikkelen en niet “het wiel weer opnieuw uit te moeten vinden”. Bundeling van kennis en ervaring op een gemeentebreed niveau om alle huurders die in onze doelgroep vallen te kunnen bereiken.