Woonbondsuccessen

  

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders.

We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Lagere huurstijging

Door het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond sloot met corporatiekoepel Aedes zijn de huurstijgingen in de sociale sector bij woningcorporaties aan banden gelegd. Corporaties kunnen de huurprijzen gemiddeld maximaal 1% boven inflatie verhogen. Voor het Huurakkoord konden de huren in de sociale sector bij zittende huurders jaarlijks tussen de 1,5 en 4% boven inflatie stijgen.

Lagere huurstijging bij nieuwe verhuur

Bij de gemiddelde maximale huurverhoging van 1% boven inflatie, geldt ook de huurverhoging bij het verhuren van een vrijgekomen woning mee. De huurprijzen voor starters en doorstromers stijgen daardoor minder hard. Voor het Sociaal Huurakkoord bestond er geen grens voor de huurverhoging bij het verhuren van een vrijgekomen woning.

Hogere huurtoeslag

Extra bezuinigingen op de huurtoeslag zijn tegengehouden, en het budget voor de huurtoeslag is vanaf 2017 iets verhoogd. Dit betekent dat huurtoeslagontvangers in 2017 een tientje in de maand extra ontvangen.

Betaalbaarheid wonen terug op agenda

Het huidige huurbeleid zorgt ervoor dat  steeds meer huurders financieel in de knel komen. Door het doen van onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen en het voeren van acties is de aandacht daarvoor in politiek Den Haag toegenomen. Ook lokale woonlastenonderzoeken door lidorganisaties van de Woonbond dragen daar aan bij.

Huurders krijgen bemiddelingskosten terug

De Woonbond voerde een succesvol proefproces over bemiddelingskosten, om een uitspraak van de Hoge Raad af te dwingen waaruit bleek dat bemiddelingskosten vaak onterecht aan huurders worden berekend. Met de bemiddelingskostenactie van de Woonbond hebben veel huurders daarna onterecht betaalde bemiddelingskosten terug gekregen.

Uitzonderingen op inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond verzet zich tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging die bescheiden middeninkomens in de financiële problemen brengt. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt in 2017 niet meer voor inkomens tussen de € 34.000 en de € 40.349,- Ook gepensioneerden en gezinnen met twee of meer kinderen krijgen géén inkomensafhankelijke huurverhoging meer.

Ruimere inkomensgrens

Door lobby van de Woonbond kunnen meer mogelijkheden bescheiden middeninkomens in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Vanaf de invoering van de inkomensgrens in 2011 vallen middeninkomens vaak tussen wal en schip. Hun inkomen is niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen of een woning in de vrije sector te kunnen huren, maar de corporatiesector was voor hen ontoegankelijk geworden.

Verhuiskostenvergoeding

Dankzij de Woonbond kunnen huurders in de sociale huursector en in de commerciële huursector tegenwoordig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij gedwongen verhuizing. Het bedrag, dat in 2017 op € 5.910- ligt, wordt jaarlijks geïndexeerd..

Lagere servicekosten

De Woonbond ontwikkelde een handleiding voor huurdersorganisaties, met steekhoudende argumenten om over lagere servicekosten te onderhandelen. In veel plaatsen heeft dit inderdaad lagere servicekosten opgeleverd.

Meer zeggenschap huurders

Mede dankzij sterke lobby van de Woonbond stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Woningwet waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen krijgen over het beleid van corporaties. Zo hebben Huurdersorganisaties onder de Woningwet 2015 instemmingsrecht bij fusies en verbindingen. Daarnaast zijn huurdersorganisaties een volwaardige partij in het maken van de Prestatieafspraken met gemeente en corporaties over het lokale woonbeleid. De nieuwe Woningwet ging in op juli 2015.

Extra geld voor huurdersorganisaties

De Woonbond bracht in kaart dat huurdersorganisaties vaak onvoldoende middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De Kamer heeft daarna besloten huurdersorganisaties extra financiële middelen te geven om hun taak goed uit kunnen voeren.

Bron: de Nederlandse Woonbond