Prestatie afspraken getekend

  

Op vrijdag 21 december zijn de jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend.

Gemeente Gemert-Bakel (Wethouder Miranda de Ruiter), Woningcorporatie Goed Wonen (Directeur-bestuurder Hans Vedder) en Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel (Voorzitter Aard Pennings) hebben deze afspraken vandaag bekrachtigd.

De prestatieafspraken zijn een verzameling wederzijdse afspraken met betrekking tot de huisvesting, leefbaarheid en veiligheid binnen onze gemeente. De gemeente en woningcorporatie maakten deze afspraken al lange tijd, maar sinds drie jaar speelt ook het HBGB hierin een gelijkwaardige rol. De afspraken hebben het doel de huisvesting in de gemeente zo goed en eerlijk mogelijk te benutten, zonder af te wijken van de wet- en regelgeving welke door de Rijksoverheid wordt opgelegd en de leefbaar- en veiligheid uit het oog te verliezen.

Hierbij moet je denken aan de verdeling van sociale huurwoningen met allerlei zaken als urgentie, statushouders die vaak een voorrangspositie hebben, toewijzing aan eigen inwoners, het regionaal beleid en de planning voor de toekomstige woonbehoefte. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het woon- en leefklimaat, de vroegtijdige signalering van problemen door nauw samen te werken met de wijk- en dorpsondersteuning, de LEV-groep enzovoort. Tenslotte is er veel aandacht voor het klimaat; Goed Wonen streeft ernaar de gehele woningvoorraad in 2050 CO2 neutraal te hebben; deels door nieuwbouw en deels door het “nul op de meter” maken van bestaande woningen. De gemeente is hier nauw bij betrokken vanwege de te verstrekken vergunningen en de controle op de naleving van de wet- en regelgeving rondom dit onderwerp.

De vier kernwaarden waar de afspraken om draaien:

  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
  • Duurzaamheid en energie
  • Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg
  • Leefbaarheid

Ieder jaar worden deze afspraken getoetst op de actualiteit, maar men is bezig om dit om te buigen naar een meerjarig pakket. Hoe dan ook: alle neuzen staan weer dezelfde kant op, dus alle drie partijen hebben weer de schone taak om waar te maken wat nu is afgesproken. Het HBGB heeft als hoofddoel de belangen van alle (potentiële) huurders goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat tijdig aan de bel wordt getrokken mocht e.e.a. niet geheel volgens de afspraken verlopen.

Bron: HBGB, 21-12-2018