Evaluatie EPV: regeling is te complex

  

De Energie Prestatie Vergoeding (EPV)

heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van Nul-Op-de-Meter woningen, maar het aantal NOM-woningen is wel lager dan vooraf verwacht.

Dit blijkt uit de EPV-evaluatie van CE Delft. Dit ligt vooral aan de sterk gestegen bouwkosten en de ingewikkeldheid van de regeling. De minister van BZK gaat de evaluatie en de aanbevelingen bespreken met Aedes, de Woonbond en Stroomversnelling en kijken of de EPV minder ingewikkeld kan. Zij verwacht de Tweede Kamer hier eind 2019 dit jaar over te informeren.

De EPV is een maandelijkse vergoeding die huurder en verhuurder overeenkomen als de energieprestatie voldoet aan de voorwaarden voor een Nul-Op-de-Meter-woningen (NOM). De EPV wordt als apart onderdeel in rekening gebracht naast de huurprijs en de servicekosten en geldt zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Conclusies en aanbevelingen evaluatie

De EPV is belangrijk voor de businesscase van NOM-woningen

– De regeling draagt in belangrijke mate bij aan realisatie van NOM-woningen, vooral bij renovatie.
– Het aantal NOM-woningen is met 1.250 wel lager dan vooraf werd verwacht.
– De EPV is essentieel om tot een goed exploitatiemodel te komen voor de verhuurder en tot acceptabele woonlasten voor de huurder.

De EPV is wel erg complex

– Daarom kiezen corporaties in plaats van de EPV ook voor andere manieren om kosten aan huurders door te belasten. Een belangrijke aanbeveling is vermindering van die complexiteit. Bijvoorbeeld door de monitoring van de energiegegevens meer te stroomlijnen. Door marktwerking, samenwerking en schaalvergroting kan de prijs dalen. Ook de beoordelingsprocedure bij het afmelden van woningen kan veel minder ingewikkeld.

Stijgende bouwkosten en onzekerheden rondom bijvoorbeeld salderingsregeling 

– De kosten voor NOM nemen eerder toe dan af, onder andere door algemeen stijgende bouwkosten. Een gefaseerde aanpak (eerst NOM-ready, dan volledig NOM) kan helpen, bijvoorbeeld door invoering van een EPV-light.
– Het is niet altijd mogelijk om alle energie op de woning zelf op te wekken. Een oplossing is om ook elders opgewekte energie mee te kunnen nemen.
– Het omzetten van de salderingsregeling zal woonlasten weer laten stijgen. Realisatie van voldoende en helder flankerend beleid, is een aanbeveling.

Woonlasten van huurders zijn redelijk goed gewaarborgd

– Bescherming van de woonlasten van huurders is goed, maar ook erg complex. Dit zorgt er mede voor dat corporaties terughoudend zijn.
– Corporaties kiezen meestal voor varianten waarbij zij niet alle kosten maximaal doorberekenen. Dan gaan huurders er niet op achteruit, of zelfs op vooruit. Wanneer de maximaal toegestane EPV wordt doorberekend, gaan huurders er in sommige gevallen wel in woonlasten op achteruit.

Reactie Aedes
Deze evaluatie laat goed zien dat de EPV een belangrijk instrument is om NOM-projecten financieel haalbaar te maken, vindt Aedes. Ook maakt de evaluatie helder hoe complex de EPV is; Aedes steunt dan ook de aanbevelingen om de regeling te vereenvoudigen. Ook de toenemende bouwkosten herkent Aedes als een probleem.

Verder pleit Aedes voor verruiming van andere vergoedingen om verduurzaming aan huurders door te rekenen. Wel moet dit woonlastenneutraal gebeuren. Aedes neemt deze punten mee in het overleg met BZK.

Bron: Aedes.nl